ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

Meridian Health & Herbs Acupuncture Clinic


   

Rinrat Vibulltangman
TCM, MOH Certificate License No. 463


 

Rinrat, TCM, has worked in Acupuncture clinics for many years, graduating from Chandrakasem Rajabhat University and Xiamen University in Traditional Chinese Medicine. In that time she worked for several prominent acupuncture clinics in Bangkok gaining valuable experience working with various doctors as well as patients. She gained a thorough understanding of the acupunctural healthcare from how to run a medical office, display proper office etiquette, to the best ways to communicate with patients and be attentive to their needs. She's experienced the things that do and don't work in an office environment and wanted to someday have a practice of her own to apply this knowledge.

With combined backgrounds in acupuncture and herbal medicine, as well as several traditional Chinese therapeutic approaches and techniques such as cupping, guasa, detailed diagnosis, Rinrat has extensive experience treating thousands of patients effectively and satisfactorily over these years. This experience summed with her passion for helping people as demonstrated through several volunteer projects below plus her constant drive to stay ahead of the curve with technology sets her apart from other practitioners. She also attended several thousands of hours in training in China and Bangkok and received several certificates.

Education

 • Chandrakasem Rajabhat University in Traditional Chinese Medicine

 • Xiamen University in Traditional Chinese MedicineCertifications/Training/Volunteer Works

 • 1,000 hours internship in leading Chinese hospital, Xiamen, China

 • 1,000 hours internship in Huachiew TCM Clinic, Bangkok

 • Chinese Medical Healthcare, Ministry of Health, Nonthaburi

 • Academic Symposium, Celebrating a decade of TCM Huachiew University

 • Academic Symposium, Use of Chinese Medicine in Menopause Treatment at Huachiew TCM Clinic, Bangkok

 • Academic Traing, Chang Jong Jing, 1st, Treatment of Gastrointestinal tract diseases from TCM Perspective

 • Training on Homeopathy

 • Accompanying doctor for Miss Tourism Thailand 2012 & Miss Tourism World 2012

 • Representing a clinic for Thailand Medical & Wellness Trade Fam Trip 2012

 • Academic Symposium, The First Acupuncture Forum (2012) 
 • Representing a clinic for Thailand Medical Hub 2012

 • Training of Frequently Used Chinese Medicine, Huachiew TCM Clinic

 • Mobile Treatment Unit with Thai Acupuncture and Herbal Medical Association at Wat Nakprok, Bangkok

 

คลินิกฝังเข็มเมอริเดียน

แพทย์จีน รินรัตน์ วิบูลย์ตั้งมั่น สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน ประเทศจีน ในสาขาการแพทย์แผนจีน และผ่านการอบรมเสริมด้านสุขภาพอีกหลายหลักสูตร ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่ พจ. 463 จากกระทรวงสาธารณะสุข ด้วยประสบการณ์การเป็นแพทย์ฝังเข็มประจำคลินิกหลายแห่งในกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาหลายปี แพทย์จีนรินรัตน์ จึงมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย โรค ตลอดจนทำการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม ครอบแก้ว กวาซา รวมถึงการแนะนำด้านการใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคต่างๆ อีกทั้งมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติมด้านการนำเทคนิคแสงเลเซอร์จาก ประเทศเยอรมนี (Low level laser therapy) มาใช้ประกอบการร่วมกับการฝังเข็มในอนาคตอีกด้วย

แพทย์จีน รินรัตน์ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ความสวยงาม และการปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี เราหลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมีในการรักษา แต่เน้นการใช้หลักการกระตุ้น และ เสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติในร่างกาย ให้กลับมาทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้เองจากภายใน ด้วยเหตุนี้ คลินิกฝังเข็มเมอริเดียนจึงมีปรัชญาในการรักษาว่า “Making you healthy and beautiful from the inside”ผลงานประกาศนียบัตร/งานอบรมวิชาการ/และกิจกรรมอื่นๆ

 • ผ่านชั่วโมงการฝึกงานด้านการแพทย์แผนจีนในคลินิก จาก คลินิกหัวเฉียว ไทย - จีน ยศเส (1,000 ชั่วโมง)

 • เข้าร่วมอบรมความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพดัวยศาสตร์การแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 • เข้าร่วมการประชุมวิชาการครบรอบ 1ทศวรรษ การก่อตั้งคณะการแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • เข้าร่วมการประชุมวิชาการการใช้ตำรับยาจีนกับเมโนพอส(วัยทอง) ณ คลินิกหัวเฉียว ไทย - จีน ยศเส

 • เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก "จาง จ้ง จิ่ง" ครั้งที่ 1 การรักษาโรคระบบทางเดินอาหารในมุมมองการแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • เข้าร่วมการประชุมวิชาการหลักสูตรตำรับยา Homeopathy ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 • เป็นแพทย์ฝังเข็มตัวแทนคลินิก เข้าร่วมงาน (ติดตามกองนางงามผู้เข้าประกวด) Miss Tourism Thailand 2012 & Miss Tourism World 2012 ออกต่างจังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สงขลา และกระบี่

 • เป็นแพทย์ฝังเข็มตัวแทนคลินิก เข้าร่วมงาน Thailand Medical & Wellness Trade Fam Trip 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

 • เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The First Acupuncture Forum (2012) ณ โรงแรมเรเนสซองค์ ราชประสงค์

 • เป็นแพทย์ฝังเข็มตัวแทนคลินิก เข้าร่วมงาน Thailand Medical Hub 2012 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

 • เข้าร่วมงานประชุมวิชาการตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย ณ คลินิกหัวเฉียว ไทย - จีน ยศเส

 • เข้าร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 เรื่อง ยกระดับการรักษาโรคไตจากประสบการณ์จริง

 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนา มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในสถานพยาบาล และพิธีเปิดเส้นทางสายไหมทางทะเลสู่อาเซียนโดยสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนจีนแห่งประเทศจีน

 • เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสมาคมฝังเข็ม ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพ

 

 

 

 


15 มกราคม 2562

ผู้ชม 3810 ครั้ง